2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝතසවය පදවි ශ්‍රීපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී ඔක්තොම්බර් මස 17 වන දින ප්‍රවීන දේශක කුමාර කෝලන්ගොඩ මහතාගේ සාහිත්‍ය විචාරය සහ තවත් සාහිත්‍යාංග රැසක්  සමගින් පැවැත්වෙන අතර ඒ සඳහා ඔබ සැමට ආරාධනා......

විමසීම් - වජිරා අමරසේකර (+94 25 22 55 236)

 

02

News & Events

04
Mar2019
නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

    ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත...

16
Sep2018
සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝතසවය පදවි ශ්‍රීපුර ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top