අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

04
මාර්2019
නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගත් ප්‍රතිලාභීන්

    ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත...

16
සැප්2018
සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

සාහිත්‍ය කලා උළෙල - 2018

2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝතසවය පදවි ශ්‍රීපුර ප්‍රාදේශීය...

13
සැප්2018
දිසාපති අභියෝගතා කුසලානය - 2018

දිසාපති අභියෝගතා කුසලානය - 2018

 ත්‍රිකුණාමලය දිසාපති අභියෝගතා කුසලානය 2018 සැප්තැම්බර් මස...

Scroll To Top